Salgs- og leveringsbetingelser

Når du handler med Kjelkvist A/S gør følgende salgs- og leveringsbetingelser sig gældende:

Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse med mindre andet er særskilt anført i entreprenørens tilbud eller ordrebekræftelse. Bygherrens evt. meddelte salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre de er skriftligt godkendt af entreprenøren.

Entreprenørens tilbud
Evt. afgivne tilbud fra entreprenøren er gældende i 14 dage fra tilbuddets datering. Oplyste tilbudspriser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet står angivet i tilbuddet.

Annullering eller ændringer
Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra entreprenøren.
Såfremt entreprenøren accepterer helt eller delvist at annullere en ordre, skal bygherren erstatte entreprenørens evt. meromkostninger og tab.

Levering force majeure
Ved salg af løsøre sker levering ab lager.
Evt. aftalt leveringsdato er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse pga. force majeure eller andre forhold uden for sælgers kontrol, f.eks. manglende eller mangelfulde leverancer fra sælgers underleverandører m.v.. Forsinkelse som følge heraf udskyder leveringstidspunktet for sælger tilsvarende, og er ikke misligholdelse.
Såfremt der indtræder forsinkelse som følge af andre forhold, berettiger dette alene køber til at hæve købet og kræve erstatning, hvis der er tale om væsentlig forsinkelse.
Væsentlig forsinkelse foreligger tidligst, når der er forløbet 14 dage efter købers skriftlige påkrav om levering.

Ansvarsfrihed
Entreprenøren er ikke ansvarlig for forhold, som ikke kan/kunne dokumenteres før arbejdets igangsætning.
Herunder forurening, grundvand, fortidsminder og andet uforudset såsom kabler, olietanke, fundamenter m.m. Evt. afhjælpning af nævnte forhold afregnes særskilt.

Aftalegrundlaget
For entreprenørens tilbud og ordreindgåelser med bygherren gælder Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) med de ændringer/ tilføjelser, som fremgår af nærværende aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gennemgået og accepteret af bygherren. AB 18 kan rekvireres på www.danskbyggeri.dk eller ved henvendelse til entreprenøren.
For entreprenørens tilbud gælder endvidere Dansk Byggeris almindelige standardforbehold i det omfang dette ikke er fraveget ved nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Byggeriets almindelige standardforbehold kan udleveres ved henvendelse til entreprenøren.

Sikkerhedsstillelse
Såfremt entreprenøren kræver det, stiller bygherren og entreprenøren sikkerhed for parternes opfyldelse af forpligtelserne overfor hinanden. Sikkerheder stilles da i øvrigt i overensstemmelse med AB 18 § 9 og § 10.

Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til solgte og leverede materialer forbliver hos entreprenøren indtil disse måtte være indføjet i byggeriet. Entreprenøren er således berettiget til at tage sådanne materialer tilbage, såfremt bygherren ikke overholder sine betalingsforpligtelser.

Betaling m.v.
Betaling skal ske netto kontant + 10 dage, medmindre andet er aftalt. Ved betaling efter forfaldsdagen for entreprenørens tilgodehavender tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol.

Reklamation
Såfremt køber mener, at der foreligger forsinkelse eller er mangler ved det solgte, skal han straks og senest på dagen for ydelsens modtagelse, reklamere skriftligt.

Erstatningsansvar forsinkelse eller mangler
Entreprenørens erstatningsansvar ved ansvarspådragende forsinkelse eller mangler omfatter ikke driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
Erstatningskrav overfor entreprenøren som følge af bygherrens direkte tab ved forsinkelse eller mangler ved entreprenørens arbejde kan maksimalt andrage fakturabeløbet ekskl. moms for den pågældende ordre.

Erstatning – produktansvar
Sælger kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af produktansvar.
Såfremt sælgers leverance i erhvervsforhold forvolder skade på løsøre eller fast ejendom, kan sælger ikke af køber gøres erstatningsansvarlig for produktansvar, medmindre køber dokumenterer, at skaden kan henføres til en af sælger udvist grov uagtsomhed. Ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom i erhvervsforhold kan ikke overstige kr. 5.000.000.
I det omfang sælger overfor tredjemand i erhvervsforhold pålægges produktansvar for skade på løsøre eller fast ejendom, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset i forhold til køber i nærværende bestemmelse jfr. ovenfor.

Værneting
Tvister mellem entreprenøren og bygherren afgøres ved retten i den retskreds, hvor entreprenøren har sit forretningssted eller ved et andet værneting, som entreprenøren bestemmer. Entreprenøren kan alternativt bestemme, at tvister afgøres ved Voldgift i henhold til AB 18 § 64 – § 69.

Forbrugerklage
Hvis en bygherre ønsker at klage over entreprenørens arbejde eller er uenig i størrelsen af en faktura, har en bygherre, der er forbruger, mulighed for at klage til Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K, Telefon 7216 0200.
Se:www.byggerietsankenaevn.dk

Kjelkvist logo, entreprenør